OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O COOKIES


Respektujeme vaše práva, vyplývající zejm. z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  („GDPR”) a ze zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Správcem vašich osobních údajů je společnost:

Pivovary CZ Group a.s., IČ: 09720618, se sídlem Komenského 3622/33a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11274.

Vedle shora uvedené adresy nás můžete kontaktovat také elektronickou poštou na adrese: gdpr@pivovarygroup.cz

Jsme provozovatelem webových stránek: pivovarygroup.cz, zubr.cz, litovel.cz, eshop.pivovary.cz, zubrfanklub.cz, holbaci.cz („webové stránky“).

Pro samotný přístup na webové stránky nevyžadujeme zadání jiných osobních údajů, než je váš věk, což nám ukládají zákony České republiky. Na našich webových stránkách totiž propagujeme a prodávám mj. také výrobky, které obsahují alkohol. V jiných případech můžeme požadovat pro kontakt s vámi a reakci na vaši žádost, podnět či objednávku, o váš souhlas se zpracováním dalších osobních údajů bez nichž vám nebudeme moci náležitě vyhovět. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám udělíte, lze odvolat kdykoli na uvedených kontaktech naší společnosti, ve webovém formuláři vašeho přístupového účtu anebo zasláním žádosti.

Pokud nám vaše údaje poskytujete, pak jste subjektem osobních údajů a souhlasíte s jejich zpracováním za podmínek zde uvedených. Seznamte se proto se

Zásadami zpracování osobních údajů ve společnosti Pivovary CZ Group a.s.

Účel zásad Zásady zpracování osobních údajů vám zejm. poskytují informace o tom: jaké osobní údaje jakožto správce shromažďujeme, jak s osobními údaji nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat, kde můžete získat informace o námi zpracovávaných osobních údajích vaší osoby a jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Zavazujeme se, že budeme s Vašimi osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
Zpracovávat budeme v závislosti na účelu poskytnutí vaši IP adresu, údaj o vašem věku, vaše jméno, příjmení, email, telefonní číslo, váš životopis a fotografii, ucházíte-li se o práci v naší společnosti.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů a způsob jejich zpracování Zpracováváme jen osobní údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali při plnění vašeho požadavku. Zpracováváme vaše identifikační, kontaktní a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené  s vaší osobou, pro reakci na vaše žádosti a podněty, pro marketingové účely pouze pokud nám udělíte souhlas. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány, hodnoceny a profilovány manuálně nebo i automaticky (pomocí výpočetní techniky).  Osobní údaje budou bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě, včetně jejich uložení do příslušného software. Při zpracování u nás nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a naší společností jako správcem, plnění povinností, které naší společnosti ukládá právní řád, oprávněný zájem naší společnosti, zejm. zájem na ochraně zdraví osob a ochraně majetku či vámi udělený souhlas, zejm. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, newsletterů a další marketingové aktivity. Účelem zpracování osobních údajů je splnění vaší objednávky, naplňování práv a povinností z uzavřené smlouvy.  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.  Jste-li členy našich fanklubů: Zubr Fanklub a Holbáci – Klub přátel dobrého piva potřebujeme vaše osobní údaje navíc také pro zpracování evidence členů fanklubů, poskytování služeb a plnění povinností vyplývajících z vašeho členství.

Předávání osobních údajů  Nám poskytnuté osobní údaje můžeme předávat třetím stranám za podmínek stanovených zákonem, pokud je předání nezbytné pro činnost naší společnosti, vždy se tak děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy anebo na základě vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Třetí osoby, jimž můžeme předávat vaše osobní údaje jsou zejm. naši partneři, kteří zajišťují dodání zboží či služeb, kteří realizují platby na základě uzavřené smlouvy, kteří zajišťují služby provozování našich e-shopů, webových stránek, partneři zajišťující obchodní a marketingové služby (registrace, reklamace, zpětná vazba pro vylepšení zboží a služeb). Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo do mezinárodních organizací.

Doba uchovávání údajů Vaše údaje uchováváme po nezbytnou dobu v závislosti na účelu, pro který vaše osobní údaje zpracováváme. To znamená po dobu potřebnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a naší společností, vč. doby nutné k uplatňování nároků z takových smluv (promlčecí doba), příp. po dobu, než je odvolán váš souhlas se zpracováním osobních údajů. S ohledem na plnění zákonných povinností uchováváme údaje po dobu maximálně 10 let. Po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje vymažeme.

Práva subjektu osobních údajů Jako subjekt osobních údajů máte zejména následující práva:  právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na shora uvedené kontaktní údaje správce, dále máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování,  právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Cookies/měřící služby Naše webové stránky využívají textové soubory zvané cookies. Cookies ukládají na vašem zařízení po omezenou dobu určité informace, které zjednodušují a zpříjemňují vaše užívání našich webových stránek. Používáme session cookies platné po dobu relace a vymazané automaticky po jejím ukončení i persistent cookies, které jsou vymazány z vašeho počítače až po konci jejich nastavené životnosti. Na stránkách používáme standardní měření Google Analytics – při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, doba, kterou na našich webových stránkách strávíte a ze které stránky k nám přistupujete. Používáme nezbytné technické soubory cookies – jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a bez nich by webové stránky nefungovaly správně. Používáme výkonnostní a analytické cookies ty umožňují sledovat anonymní návštěvnost webových stránek. Používáme i reklamní cookies – umožňují sledovat návštěvnost webových stránek a identifikovat stejnou návštěvu při příštím přístupu. Používání souborů cookies, které měří návštěvnost webových stránek a přizpůsobují zobrazení webových stránek považujeme za zpracování z důvodů oprávněného zájmu naší společnosti jako správce.

Váš webový prohlížeč umožňuje upravit či zakázat používání souborů cookies.