Pravidla pochodu

1. Přihlásit se lze předem elektronicky nebo osobně na jednotlivých startovních místech.

2. Účastník účastí na akci:
a) uděluje pořadatelům pochodu, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to výlučně pro účely organizace pochodu v souladu s GDPR pravidly akce
b) potvrzuje seznámení se s těmito Pravidly pochodu a zavazuje se je dodržovat.
c) souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s pochodem pořadatelem a jejich partnery, to vše v souladu s pravidly akce pro pořizování záznamů.

3. Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí a případné potíže si musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil a schopností.

4. Jakékoliv pojištění (zdravotní, životní apod.) si účastník sjednává výlučně sám a na své náklady. Ze zaplaceného startovného ani z účasti na pochodu pojištění žádných rizik účastníka nevyplývá.

5. Účastník je povinen dodržovat tato Pravidla pochodu, dále pak pravidla silničního provozu a je povinen dbát pokynů pořadatelů.

6. Zvolenou trasu absolvuje účastník dle obdržené mapy. Jakákoliv změna trasy oproti mapě je zakázána.

7. Na trase a v cíli pochodu je účastník povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním účastníkům, vůči přírodě a svému okolí, jinak se vystavuje postihu dle příslušných právních předpisů (zejm. povinnost náhrady újmy, kterou svým jednáním způsobil).

8. Účastník dbá na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních, a to zejména na silničních komunikacích a v blízkosti železničních tratí; s výjimkou nezbytného křížení s trasou pochodu je zakázáno tyto komunikace a železnice přecházet či dokonce po nich jít.

9. Účastník bere na vědomí, že v lese je zakázáno:
a) rušit klid a ticho, poškozovat stromy a keře, jezdit a stát s motorovými vozidly
b) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
c)jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy
d) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
e) znečišťovat les odpady a odpadky.

10. Osoba doprovázející děti do 15 let jejich věku zodpovídá za dodržování těchto Pravidel pochodu tímto dítětem.

11. Pochodu je možné se zúčastnit i se psem, pokud jsou dodržena obecná pravidla pro pohyb psy na veřejných místech (košík, vodítko, úklid exkrementů atd.)

12. Osoba vstupující do areálu pivovaru (cíl pochodu) se zavazuje dodržovat návštěvní řád pivovaru HOLBA.