Pravidla pochodu
 1. Přihlásit se lze pouze na jednotlivých startech vyplněním prezenční listiny pochodu úplnými a pravdivými údaji potvrzenými vlastnoručním podpisem účastníka.
 2. Účastník podpisem prezenční listiny pochodu:
  1. uděluje pořadatelům pochodu ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. znění, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to výlučně pro účely organizace pochodu
  2. potvrzuje seznámení se s těmito Pravidly pochodu.
 3. Každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí a případné potíže si musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil a schopností.
 4. Jakékoliv pojištění (zdravotní, životní apod.) si účastník sjednává výlučně sám a na své náklady. Ze zaplaceného startovného ani z účasti na pochodu žádné zvláštní pojištění účastníkovi pochodu nevyplývá.
 5. Účastník je povinen dodržovat tato Pravidla pochodu, dále pak pravidla silničního provozu a je povinen dbát pokynů pořadatelů.
 6. Zvolenou trasu absolvuje účastník dle obdržené mapy. Jakákoliv změna trasy oproti mapě je zakázána.
 7. Na trase a v cíli pochodu je účastník povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním účastníkům, vůči přírodě a svému okolí, jinak se vystavuje postihu dle příslušných právních předpisů (zejm. povinnost náhrady škody, kterou svým jednáním způsobil).
 8. Účastník dbá na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních, a to zejména na silničních komunikacích a v blízkosti železničních tratí; s výjimkou nezbytného křížení s trasou pochodu je zakázáno tyto komunikace a železnice přecházet či dokonce po nich jít.
 9. Účastník bere na vědomí, že v lese je zakázáno:
  1. rušit klid a ticho, poškozovat stromy a keře, jezdit a stát s motorovými vozidly
  2. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
  3. jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy
  4. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně, odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
  5. znečišťovat les odpady a odpadky.
  6. (viz § 20 zák. č.289/1995 Sb., lesní zákon, v pl. znění)
 10. Osoba doprovázející děti do 15 let jejich věku zodpovídá za dodržování těchto Pravidel pochodu tímto dítětem